FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

járművezető képzésre jelentkezőknek

 

mely létrejött egyrészről a Pozsár Autósiskola Kft., Békéscsaba, Berzsenyi u. 6/1. /továbbiakban mint Autósiskola/ másrészről név:……………………………………………………………………………………..………………      anyja neve: …………………………………… születési hely ………………………..…….. születési idő…………….…. ………………………………………………………………….………………sz. alatti lakos /továbbiakban Tanuló/ között, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21) GKM rendeletben előírtaknak megfelelően, az alábbi feltételekkel:

 1. Az autósiskola vállalja, hogy a tanulót a hatályos jogszabályok és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott szabályzatok előírásainak megfelelően ………. kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgára felkészíti, a vizsga reá háruló szervezési feladatait ellátja, a vizsgákon a szükséges mértékben közreműködik.
 2. Az autósiskola vállalja, hogy az oktatáshoz szükséges oktatótermet, valamint oktatóautót a tanulóval előre megbeszélt helyen és időben, – képzett szakoktatóval – a tanuló rendelkezésére bocsátja.
 3. Az autósiskola garantálja, hogy tanfolyamdíj ellenében a kötelező min. óraszámot megtartja.  E-learning internetes távoktatásban résztvevő tanulónak a tananyagot biztosítja (180 nap/75 óra).
 4. Az autósiskola vállalja, hogy a tanuló amennyiben az előírt minimum órakeretben az elméleti vagy gyakorlati vizsgára nem tud sikeresen felkészülni, az alap óraszámon felül – díjazás ellenében – folytatja a képzést. A gyakorlati vezetés pótóra díja az alapóradíjakkal megegyezik.
 5. A képzés min. időtartama: ……………….. óra, ebből elmélet: ………….…. óra, gyakorlat: ……… óra
 6. A képzés tényleges óraszámát a képző szerv határozza meg órarend szerint, valamint az adott tanuló igénye alapján, kivéve az E-learning távoktatásban résztvevő tanulónak.
 7. A tanfolyam száma: ……………………………
 8. A tanfolyam tervezett programja órarend szerint: kezdete: …………………….

                                                                                          Tanf. vége:      …………………….

 1. Az elméleti vizsga várható időpontja: a tanfolyam végét követően min. 2 hét
 2. A tanfolyam helye:
  Elmélet: (K, Szü, Ve, Mv):           Békéscsaba, Kinizsi u. 11.
  „BE” „C” „CE”   Bizt. ell. és üzemelt.: (Bü):            Békéscsaba, Békéscsaba, Gábor köz 1.
  „T”                      Bizt. ell. és üzemelt.: (Bü):            Gyula, Szt. István u. 38.
                              Rutin: (R): Járműkezelés: (Jk):   Békéscsaba, Kétegyházi út 2. (Rutinpálya)
                              Gyakorlati vezetés: (F):                 Békéscsaba és környéke
 1. A vizsgák helye:
  Elmélet: (K, Szü, Ve, Mv):              Békéscsaba, Szarvasi u. 107. (Közl. Alkalm. és Vizsgaközp)
  Bizt. ell. és üzemelt.: (Bü):            Békéscsaba, Szarvasi u. 107. (Közl. Alkalm. és Vizsgaközp)
  Rutin: (R): Járműkezelés: (Jk):   Békéscsaba, Szarvasi u. 107. (Közl. Alkalm. és Vizsgaközp)
  Gyakorlati vezetés: (F):                  Békéscsaba, Szarvasi u. 107. (KAV-tól indul)
 1. A képzési szolgáltatás igénybevételének feltételeit, az Autósiskola és a Tanuló kötelezettségeit,      a képzés és vizsgák díjait, a díjak befizetésének időpontjait, módját jelen szerződés mellékleteként az Autósiskola „Vállalkozási feltételek és írásos tájékoztató” tartalmazza.
 2. A hallgató elméleti vizsgára bocsátható, ha tanfolyam tantermi képzés elméleti részét igazoltan elvégezte, hiányzásait pótolta, előírt követelményeket teljesítette (10 Tesztlap átlaga min. 95%) a távoktatásban résztvevő tanuló az E-learning tanfolyamot befejezte, igazolást megkapta.
 3. A hallgató gyakorlati vizsgára bocsátható, ha a kötelezően előírt óraszámokat, és menettávol-ságokat, valamint a gyakorlati vezetés követelményeit teljesítette.
 4. A képzéssel megszerezhető képzettség: ………. kategóriás vezetői engedély
 5. tanf. díja: …………… ,-Ft   Gyak.okt. díja: …….…… ,-Ft/óra    Vizsgadíj: ….….…… ,-Ft
 6. Gyakorlati oktatás óradíját a sikeres elméleti vizsgától számítva min. 6 hónapig garantáljuk.
 7. Elsősegély tanfolyam díja: …………. ,-Ft    Vizsgadíj: ….……… ,-Ft
 8. A tanuló vállalja, hogy a képzési szolgáltatást igénybe veszi és ezért a jelen szerződésben szereplő ellenértéket megfizeti, az elméleti tanfolyam és gyakorlati vezetés követelményeit teljesíti.
 9. Az ellenérték megfizetésének módja: a képzésért fizetendő tanfolyam és vizsgadíjakat közvetlenül az Autósiskola pénztárába készpénz befizetésével vagy átutalási megbízással Pozsár Autósiskola Kft. bankszámlájára utalja át. (Bankszámlaszám a bélyegzőn megtalálható.)
 10. A tanuló vállalja, hogy a képzés és vizsgára bocsátás kötelező előfeltételeinek meglétét igazolja, a szükséges igazolásokat beszerzi és az Autósiskola részére az előre meghatározott időpontban átadja.
 11. A tanuló nyilatkozik, hogy hozzájárul a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.
 12. A tanuló nyilatkozik, hogy a szerződés mellékletét képező – a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, a képzési és vizsgáztatási rendelet által meghatározott tartalmú – vállalkozási feltételek írásos tájékoztatójának egy példányát átvette, annak tartalmával, mint akaratával is egyező tartalommal egyetért.
 13. Jelen szerződés az adott járműkategória összes vizsgájának sikeres befejezésével teljesül.
 14. A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik.
 15. A tanuló a szerződést egyoldalúan is felmondhatja, azonban e jogát az Autósiskolához intézett nyilatkozatával kell gyakorolnia.

       A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt nyújtott szolgáltatás szerződésszerű ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben pedig a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás 10%-os kezelési és postaköltség levonásával visszafizetésre kerül.

 1. A 25. és 26. pontban foglalt szerződés megszűnése esetén az Autósiskola gondoskodik a képzési igazolás kiállításáról, valamint 3 munkanapon belül a tanulóhoz történő továbbításáról.
 2. Ha a gyakorlati vezetést másik képzőszervnél kívánja folytatni (vezetett óraszámtól függetlenül), vagy távoktatásban vesz részt, abban az esetben a jelentkezéskor aktuális elméleti kedvezmény nem illeti meg. Az elméleti tanfolyam teljes díját a Pozsár Autósiskola számlájára köteles befizetni.
 3. Jelen szerződés csak a mellékelt vállalkozási feltételek írásos tájékoztatójával érvényes.
 4. A felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szakaszai szerint járnak el.
 5. A felek a jogvita esetére kikötik a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.                Cím: Békéscsaba, Árpád sor 4.
 6. A felek, – valamint fiatalkorú esetében a törvényes képviselő is – a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt írják alá.

 

 

Békéscsaba, 2024. ………….. hó ..….. nap

 

 

 

…………………………………..                                                   ……………………………………

              Pozsár József                                                                                           Tanuló   

               iskolavezető                                                                                            

 

 

                                                                                                        ……………………………………  

                                                                                                             Tanuló törvényes képviselője

 

 

A szerződést kapják:

tanuló (kiskorú esetében a tanuló törvényes képviselője)

iskolavezető