Vállalkozási feltételek és írásos tájékoztató

járművezető képzésre jelentkezőknek

 

Örömmel vesszük érdeklődését, és egyben üdvözöljük a Pozsár Autósiskola jelentkezői körében. Autósiskolánk az alábbi tájékoztatást nyújtja Önnek képzési tevékenységéről.

 

Képzőszerv neve:     Pozsár Autósiskola, Oktatásszervező és Kereskedelmi

                                 Korlátolt Felelősségű Társaság   

Székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 6/1.

Telefonszáma: 06-66-444-818,   06-30-834-8894,   06-20-364-8797,  06-20-912-7057

E-mail címe: pozsarautosiskola@gmail.com

Honlapcíme: www.pozsarautosiskola.hu

Cégbírósági bejegyzés száma: Cg.04-09-006411

Képzési engedély száma: BE/KV/NS/A/91/2/2006

Iskolavezető neve, azonosítója: Pozsár József, 11153

Iskolavezetői igazolvány száma: 04-0056/2006

OKÉV regisztrációs szám: 00635-2008

Program akkreditációs lajstromszám: PLH-245

Ügyfélfogadó címe: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 6/1.

Ügyfélfogadás ideje: munkanapokon: 8 – 12     13 – 16 óráig

 

Képzést engedélyező hatóság: (Felügyeletet ellátó szerv)

          Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)

          Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

          1101 Budapest, Fő u. 44-50.

          Telefonszám: +36-1-510-0101

          E-mail: kepzes-kghf@tim.gov.hu

          Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.                    

                                                

Vizsgaközpont:

         KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

          Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

          Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

          Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

          5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.

          Telefonszám: 06-66-549-340

          E-mail: bekes@kavk.hu

 

A képzési tevékenységünk kiterjed  „AM”  „A1”  „A2”  „A”  „B”  „BE”  „C”  „CE”  „T”      járműkategóriák  képzésére.

 

A hatályos jogszabályok szerint:

A járművezetőket tanfolyamon kell képezni. A tanulók számára az órarend szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező.

A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a képző szervnek a tanulóval teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerződést kell kötni. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

Tanfolyamra való felvétel feltételei és módja:

Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Kormányrendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdés                         b) – c) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében foglaltaknak.

A képzésben résztvevők életkora:

„AM” kategória       14 év               „B”  kategória          17 év               „D” kategória      21 év

„A1” kategória         16 év               „BE”  kategória        18 év               „DE” kategória    21 év

„A2” kategória         18 év               „C”  kategória          18 év               „T” kategória       16 év

„A”  kategória          24 év               „CE”  kategória        18 év              

 

A képzésben való részvétel, valamint a vizsgára bocsátás feltétele a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági alkalmasság megléte. Amennyiben a képzés során következik be valamely alkalmassági feltétel hiánya, úgy saját érdekében azonnal jelezze az iskolavezetőnek.

Járművezetésre jogosító okmányt nem kaphat az, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. A vonatkozó rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

–  akit a bíróság a járművezetéstől jogerősen eltiltott,

– akinek a járművezetésre jogosító okmány visszavonását a szabálysértési hatóság jogerősen elrendelte, a  határozatban meghatározott ideig,

–  akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,

– akinek a járművezetésre jogosító okmányát a rendőrhatóság jogerős határozatával meghatározott ideig  visszavonta, a visszavonás időtartama alatt,

–  akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.

– Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de utóbb ezen büntetés alól mentesítette, vezetői engedélyt csak tanfolyammentes teljes körű vizsga letételét követően kaphat.

– Ha a bíróság vagy a rendőrhatóság a járművezetésre jogosító okmány visszaadását, illetve a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság vagy pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen kötelezettségének, illetőleg az utánképzésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget nem tett.

– A járművezetéstől eltiltás, visszavonás meghatározott kategóriára, járműfajtára történő korlátozása esetén a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság is csak az eltiltással, visszavonással érintett kategóriára, járműfajtára terjed ki.

Orvosi alkalmasság

  1. csoportú orvosi vizsgálat szükséges, ha „A1” „A2” „A” „B” ill. „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni.
  2. csoportú orvosi vizsgálat szükséges, ha „C” vagy „C+E” kategóriába tartozó járművet kíván vezetni, valamint ha járművezetői munkakörben kíván dolgozni, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától.

A tanfolyamra jelentkezés módja

A Képzőszervnél személyesen történhet, a személyes okmányok, az orvosi alkalmassági vélemény, az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, ha van vezetői engedélye, ill. mentességeket igazoló okirat bemutatásával.

Az elektronikus jelentkezési adatlapot a Képzőszerv a bemutatott okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján állítja ki.

A tanuló a jelentkezési adatlapot egyeztetés után aláírja.

Érvénytelennek kell minősíteni a vizsgaközpontnak azt a járművezetői vizsgát, amelyet a vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve rendeletben vagy más jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le.

A tanfolyamra jelentkezéskor le kell adni:

elektronikusan kitöltött jelentkezési adatlapot (aláírva)

orvosi alkalmassági véleményt („AM” és „T” kategóriát kivéve)

a már meglévő vezetői engedély és mentességeket igazoló okiratokat vagy azok fénymásolatát

A tanfolyam tantárgyai, és kötelező minimum óraszáma:

 

„AM”

„A1-A2”

„A”

„B”

„BE”

„C”

„CE”

„T”

Közlekedési ismeretek

12

14

14

20

6

24

4

16

Járművezetés elmélete

4

4

4

6

4

12

4

8

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

0

4

4

2

4

16

6

8

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

0

0

0

0

4

14

0

14

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

16

22

22

28

18

66

14

46

Járművezetés gyakorlata:

11

17

27

30

13

18

14

14

A tanfolyam díja:

Tantermi oktatás

„AM”

„A1”

„A2”

„A”

„B”

„BE”

„C”

„CE”

„T”

Elmélet

45.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

55.000,-

65.000,-

80.000,-

65.000,-

65.000,-

Gyakorlat

82.500,-

144.500,-

144.500,-

229.500,-

270.000,-

169.000,-

306.000,-

245.000,-

210.000,-

Összesen:

127.500,-

194.500,-

194.500,-

279.500,-

325.000,-

234.000,-

386.000,-

310.000,-

275.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-learning távoktatás

„AM”

„A1”

„A2”

„A”

„B”

„BE”

„C”

„CE”

„T”

Elmélet:

45.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

55.000,-

65.000,-

80.000,-

65.000,-

65.000,-

 

Ha a gyakorlati vezetést másik képzőszervnél kívánja folytatni (vezetett óraszámtól függetlenül), vagy E-learning távoktatásban vesz részt, abban az esetben a jelentkezéskor aktuális elméleti kedvezmény nem illet meg. A tanuló az elméleti tanfolyam teljes díját a Pozsár Autósiskola számlájára köteles befizetni.

 

Amennyiben a jogszabály által előírt órakeretben nem tudna sikeresen felkészülni a forgalmi vizsgára, lehetőség van pótórát is venni, amelynek díjai kategóriánként:

„B” kat. 9.000,-Ft/óra,   „BE” kat. 13.000,-Ft/óra,   „C” kat. 17.000,-Ft/óra,   „CE” kat. 17.500,-Ft/óra,   „T” kat. 15.000,-Ft/óra

Saját motorral:

„AM” kat. 7.000,-Ft/óra,   „A1” kat. 8.000,-Ft/óra,   „A2” kat. 8.000,-Ft/óra,   „A” kat. 8.000,-Ft/óra,

Képzőszervi motorral:

„AM” kat. 7.500,-Ft/óra,   „A1” kat. 8.500,-Ft/óra,   „A2” kat. 8.500,-Ft/óra,   „A” kat. 8.500,-Ft/óra,

 Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A gyakorlati oktatók a képzési óradíjat önkényesen nem változtathatják meg, ellenérték átvételére nem jogosultak!

A tanulók az elméleti és gyakorlati képzésért fizetendő díjat közvetlenül Pozsár Autósiskola pénztárába készpénz, vagy átutalási megbízással Pozsár Autósiskola Kft. bankszámlájára fizethetik be.

Motoros oktatás esetén a tanuló hibájából keletkezett kárt a tanuló köteles megtéríteni, kivéve a műszaki meghibásodásból eredő kárt.

„AM”„A1”„A2”„A” kat. gyakorlati képzését (Kis Autósiskola, Kis Gábor iskolavezető 20-962-5483) és (Trend Autósiskola, Nyéki Zsolt iskolavezető 20-334-7993) végzi.

 „T” kat. gyakorlati képzését Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző iskola végzi. (Kétegyháza, Gyulai út 6.,  Duna Zsolt iskolavezető 30-279-5490)

Ezen kategóriáknál Képzési Igazolással áthelyezett tanulók a vezetési órákat és a vizsgadíjakat a gyakorlati oktatást végző képzőszervnél kötelesek rendezni. A fenti árak ebben az esetben sem változnak.

Elméleti vizsgára csak az bocsátható:

– aki a tanfolyam elméleti részét szerint igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. A felmentésre jogosultak köréről az iskolavezetőtől kérjen tájékoztatást.

– aki a hiányzásait pótolta, az előírt követelményeket teljesítette (10 Tesztlap átlaga min. 95%)

– távoktatásban résztvevő tanuló az E-learning tanfolyamot befejezte, igazolást megkapta,

– az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

– amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára,

– megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okmány eredeti,- vagy közjegyző,- vagy a kiállító által hitelesített példányával (külföldi bizonyítványok esetén az eredeti okmány és annak hiteles fordítását) a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán legkésőbb az első vizsga napján bemutatta,

– a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a 326/2011 Korm. rendeletben előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb, kivéve a kerti traktor vezetőjét,

– ahol az elméleti vizsgára bocsátás feltétele egy meghatározott kategóriára érvényes vezetői engedély, ott a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély is elfogadható,

– a képzés és vizsgáztatás tekintetében egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, magyar közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által kiállított vizsgaigazolás.

A vezetési gyakorlat alapoktatási részét valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni. A vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része – a „B” kategóriás képzés kivételével – csak a sikeres járműkezelési illetőleg rutin vizsga után kezdhető meg,

A vezetési gyakorlat oktatását, az Ön által választott gépkocsi típuson és oktatóval biztosítjuk önnek, a Közlekedési Hatóság által előírt szakmai tanterv alapján.

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható:

– megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

– a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kat. esetén járműkezelési vizsgát, „C” kat. esetén rutin és BÜ vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a jogszabályban előírt életkor betöltése után bocsátható, („AM” kat. esetén 14 év, „C” kat. esetén 18 év)

– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a 9. §. (7) bekezdése alapján a vizsgakötelezettség alól mentesült,

– a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte,

– forgalmi vizsga – a „B” kategóriás képzés kivételével – sikeres járműkezelési, illetőleg rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető,

– aki vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, az legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát,

– motorkerékpár és segédmotoros vizsgán csak az előírt öltözékben lehet részt venni: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, „T” betűjelzéssel elöl és hátul ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény.

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

– a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes,

– ha a tanuló két éven belül az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet,

– a sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. (ha a vizsgázó az alapfokú iskolavégzettségét hitelt érdemlően igazolta és a közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzéséről az igazolást bemutatta)

– a tanuló három munkanap eltelte után kezdeményezheti a területileg illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, ha a vizsgázó:

– személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,

a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotban jelent meg,

– a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Főosztály vezetője az érintett vizsgázót az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a vizsgától hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vezetője pedig a vizsgától legfeljebb 3 hónap időtartamra eltilthatja azt a vizsgázót, aki a vizsga rendjét megzavarta.

Választható kocsi típusok:

Opel Astra, Opel Meriva, Toyota Avenis Verso, Toyota Yaris, Suzuki SX4, Suzuki Ignis, Suzuki Splash, Suzuki Swift, VW Polo, Mercedes-tehergépkocsi.

A kocsi típusok változtatásának jogát fenntartjuk!

 

Vizsgadíjak:

„AM”

„A1, A2, A”

„B”

„BE”

„C”

„CE”

”T”

Elméleti vizsgadíj:

10.500,-

10.500,-

4.600,-

10.500,-

10.500,-

10.500,-

10.500,-

Járműkezelési vizsga:

7.200,-

9.000,-

——-

——

——-

——-

——-

Szerk. és üzemeltetési v.

——-

——-

——-

10.500,-

10.500,-

10.500,-

——-

Munkav., tűzvéd., száll. v.

——-

——-

——-

10.500,-

10.500,-

——-

10.500,-

Bizt.ell. és üzemeltetési v.

——-

——-

——-

——-

——-

——-

——-

Rutin vizsga:

——-

——-

——-

9.700,-

9.700,-

9.700,-

9.700,-

Forgalmi vizsga:

7.200,-

24.000,-

11.000,-

24.000,-

24.000,-

24.000,-

7.200,-

Összesen:

24.900,-

43.500,-

15.600,-

65.200,-

65.200,-

54.700,-

37.900,-

 

A vizsgadíjak befizetését közvetlenül az Autósiskola pénztárába készpénz, vagy átutalási megbízással  Pozsár Autósiskola Kft.  bankszámlájára fizethetik be.

Tájékoztatjuk, hogy a vezetői engedély átvételének feltétele a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsgáról szóló „Igazolás” bemutatása.

Ez alól a 13/1992 (VI.26.) NM rendelet előírt végzettség alapján az okmányiroda vezetője mentesítheti, ha a feltételeknek megfelel és az eredeti igazoló okiratot bemutatja.

Ha Ön nem jogosult mentesség igénybevételére, akkor az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretekből köteles elsősegélynyújtó vizsgát tenni, melynek díja 18.000,-Ft, a tanfolyam díja 16.400,-Ft.

A tanuló jogai és kötelességei:

A tanulónak joga van a szerződésben meghatározott feltételek mellett a szolgáltatást igénybe venni, s szolgáltatásért a szerződésben meghatározott díjat köteles megfizetni, az abban meghatározott kedvezményeket igénybe venni.

A tanulónak joga van a Közlekedési Hatóság által kiadott képzési tematika szerinti megfelelő színvonalú oktatásban részesülni, a képzés sikeressége érdekében kötelessége a tőle elvárható együttműködést tanúsítani a képzés során.

Amennyiben az oktatási – tanulási folyamatban olyan nehézségei merülnek fel, amely a képzés eredményességét, valamint a szerződés teljesülését befolyásolják, az együttműködési kötelezettség keretében joga és kötelessége a képzőszerv felé jelezni.

A tanulónak joga van tanulmányait más képzőszervnél folytatni. Köteles az addig igénybe vett szolgáltatások ellenértékét megfizetni.

A tanuló kötelessége jelezni a képzőszerv felé, ha a képzés időtartama alatt olyan változás áll be, amelyek a képzés, valamint a vizsgáztatás előfeltételeinek meglétét kizárják. (pl.: orvosi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági alkalmatlanság….)

A tanulók számára az órarend szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok teljesítése kötelező. Az oktatásról 20 percnél többet késő, ill. hiányzó tanulónak az adott foglalkozáson való részvétele nem igazolható. A foglalkozást pótolni köteles.

Elvárt a tanulótól a gépjárművezető képzés során elsajátított igényes szakmai színvonalnak és közlekedési kultúrának az általában elvárható gondossággal és kellő figyelemmel való gyakorlása a vezetői engedély birtokában is.

A további jogok és kötelezettségek kérdésében a Ptk. ide vonatkozó szakaszai irányadóak.

A képzőszerv jogai és kötelességei:

A képzőszerv köteles a képzés helyéről, idejéről, módjáról, a vizsgáztatás menetéről korrekt módon tájékoztatni a tanulót.

A képzőszerv köteles haladéktalanul tájékoztatni a tanulót, ha a képzés időtartama alatt a tanuló képzését is érintő jogszabályváltozás, illetőleg egyéb lényeges változás áll be.

A képzőszerv köteles járművezető és gépjárművezető-képzés során munkáját a hatályos jogszabályok szerint végezni, a szerződő fél kéréseinek figyelembevételével.

A képzőszerv jogosult az általa teljesített szolgáltatásért a szerződésben meghatározott ellenértékre. A tanuló áthelyezés esetén a képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani.

A további jogok és kötelezettségek kérdésében a Ptk. ide vonatkozó szakaszai irányadóak.

Egyéb tudnivalók:

Ha Önnek bármely okból tandíj túlfizetése van, úgy azt 8 napon belül (10%-os kezelési és postaköltség levonása után) postautalványon visszafizetjük.

Az esetleges gyakorlati díjtételváltozás a bevezetés napjától érvényes.

Az elméleti képzéshez tansegédletet díjmentesen biztosítunk (írásos jegyzetet, és CD-t)

A járműkezelési vizsgára való felkészülés, zárt rutinpályán történik, melynek használati díját az óradíj magában foglalja.

A felek a jogvita esetére kikötik a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Cím: Békéscsaba, Árpád sor 4.

Mutatószámaink: Elm.: VSM: ….…….    Gyak.: VSM: …….….  ÁKÓ: …….….  KK: …….….

 

 

Békéscsaba, 2024. 01. 01.                                            

                                                                                          ……………………………………..

                                                                                                      Pozsár József

                                                                                                       iskolavezető